ΥπηρεσίεςΟργάνωση - προσωπικόΥποδομέςΘέση στην αγοράΠελάτεςΘέσεις εργασίας  
 
Η Εταιρεία / Υπηρεσίες

Η EXELIXIS, από την ίδρυση της, δραστηριοποιείται με τρόπο απολύτως στοχευμένο στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώμονα την ποιότητα.
Οι τομείς ενασχόλησης και εξειδίκευσης της εστιάζονται, ενδεικτικά, στους ακόλουθους:

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Επενδύσεις
Με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, στην προετοιμασία, στην υποβολή προτάσεων και στη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά πλαίσια (Ευρωπαϊκή Ένωση, Β'& Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΣΠΑ 2007-2013) υποστηρίζει επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη έργων υποδομών και στην πραγματοποίηση επενδύσεων τεχνολογικού και λοιπού εκσυγχρονισμού.

Μελετητικές Υπηρεσίες
Η EXELIXIS με διαπιστωμένη εξειδίκευση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, υποστηρίζει αποτελεσματικά επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων, στην:

 • σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) με σκοπό την παρουσίαση των αντικειμενικών στόχων μίας επιχείρησης, του χρονοδιαγράμματος και των μέσων για την επίτευξή τους, της τρέχουσας θέσης που κατέχει στην αγορά, των προβλέψεων για τις ροές χρημάτων και λοιπά μεγέθη, και
 • εκπόνηση μελετών εφικτότητας (feasibility studies) αναφορικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, τις αναμενόμενες επιπτώσεις, το οικονομικό κόστος κ.α.

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ο σχεδιασμός και η ωρίμανση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού έργου αφορά, ως διαδικασία, στην εκτέλεση των αναγκαίων υποστηρικτικών και προπαρασκευαστικών ενεργειών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων ωριμότητας (ενδεικτικά μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, λοιπές διοικητικές ενέργειες) για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικούς Πόρους κλπ).

Η EXELIXIS, βάσει εμπειρίας στην διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων, ειδικότερα κατά τη φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, προς δημόσιους φορείς, αναφορικά με:

 • την καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ωριμότητας έργων,
 • τον καθορισμό και τη διαστασιολόγηση απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης (με βάση τις απαιτήσεις πληρότητας και αξιολόγησης Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή / και, κατά περίπτωση, Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
 • τη διερεύνηση της ύπαρξης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων (υπόδειξη εθνικών ή / και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνητικών πηγών χρηματοδότησης μέσω των οποίων είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν),
 • το σχεδιασμό και την εκτέλεση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ωρίμανση των έργων,
 • τη συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διαδικασία λήψης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός έργου,
 • τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων (ΤΔΠΠ), και
 • την προετοιμασία και υποβολή φακέλων υποψηφιότητας, προς αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης ( ΕΦΔ) ή / και Φορείς, οι οποίοι δημοσιεύουν Προσκλήσεις Χρηματοδότησης (λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις πληρότητας και ωριμότητας κάθε πρόσκλησης) και υποστήριξη των συγκεκριμένων φακέλων καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση οργανωτικών και λειτουργικών διαδικασιών, η EXELIXIS παρέχει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες συνοψίζονται:

 • στην ολοκλήρωση συστημάτων και στην παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (Internet, περιβάλλοντα B2B και B2C),
 • στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής, τοπικών και απομακρυσμένων δικτύων Η/Υ,
 • στην εκπόνηση μελετών εφικτότητας (feasibility studies) και στην παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με το κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης προηγμένων τεχνολογικών λύσεων,
 • στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, ανάπτυξης, και διοίκησης επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, και
 • στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης (project management) και υλοποίησης σύνθετων έργων πληροφορικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή / και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Σύρου-Ερμούπολης EUROISLANDS
  
 Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και τεκμηρίωση των στρατηγικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για το διάστημα των επόμενων 20 ετών, στο πλαίσιο επιλογής της Σύρου ως νησί πιλότος, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας η οποία στηρίχθηκε ... 
  
 

Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  
 Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013. περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ... 
  
 

Επέκταση βιοτεχνίας κατασκευής πλαστικών "Πλαστικά Σύρου"
  
 Ολοκληρωμένη επένδυση εκσυγχρονισμού βιοτεχνίας "Πλαστικά Σύρου" (Βουτσίνου - Ρούσσου & ΣΙΑ Ο.Ε.), Π/Υ 1.602.166,87 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, με στόχο τον εξορθολογισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.