[20/08/2013] Σύμβουλος ενημέρωσης Δήμου Κάσου
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο «Τεχνική Στήριξη Δήμου Κάσου για την οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκε...
[05/07/2013] Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (...
[20/12/2012] Ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων μέσω του ΕΣΠΑ
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στ...
[27/06/2012] Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κλάδων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ενισχύονται οικονομικά επι...
[18/06/2012] Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από τη δράση Digi-Retail
Με βάση την διαδικασία σταδιακής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εντάχθηκαν οριστικά στην αναφερόμενη δράση πέντε (5) επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων των Κυκλάδων, που υπέβαλε η εταιρεία μας.

Η δ...
[13/06/2012] Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους του Ν. Αιγαίου
Με βάση την Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Νότιο Αιγαίο», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγ...
[01/05/2012] Επένδυση ψηφιακής υποδομής EXELIXIS στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου στη δράση "Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες", που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 - 2...
[10/04/2012] Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου
Η EXELIXIS, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Σίφνου, υπέβαλε προς την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου αίτηση χρηματοδοτότησης για την αναφερόμενη δράση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και εξασφάλισε χρηματοδότηση.

Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος Ανακύκλωσης (με διαλογή στην πηγή) και δράσεων οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις:
- Προμήθεια εξοπλισμού κάδων ανακύκλωσης, οικιακής κομποστοποίησης, κάδων συλλογής οργανικών υλικών, μηχανικού κομποστοποιητή για την δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, καθώς και κομποστοποιητή κλειστού συστήματος με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και ικανότητα εξυπηρέτησης άνω των 2.500 ατόμων ανά ημέρα.
- Προμήθεια μηχανημάτων συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών, εμπορευματοκιβωτίων (container) συλλογής υλικών, μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή, δορυφορικού οχήματος συλλογής οργανικών υλικών, καθώς και προμήθεια κινητού θρυμματιστή/τεμαχιστή πρασίνων - οργανικών για την υποστήριξη των δράσεων δημοτικής κομποστοποίησης.

Επιπλέον, προβλέπεται (α) η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίου δράσης, την διεξαγωγή ημερίδων/σεμιναρίων καθώς και τη δημιουργία ιστόχωρου στην ιστοσελίδα του Δήμου σχετικά με τις δράσεις διαχείρισης των απορριμμάτων, και (β) η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Παρακολούθησης και Υποστήριξης της υλοποίησης της πράξης, η οποία θα περιλαμβάνει την σύνταξη τεύχους αναμορφωμένου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου, την εκπόνηση των Τευχών δημοπράτησης των επιμέρους υποέργων της πράξης και την παροχή υπηρεσιών για την επιστημονική και τεχνική παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της πράξης.
Πιλοτική διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  
 Το έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στα νησιά Ανάφη και Χάλκη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013. περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ... 
  
 

Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Τήνου
  
 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του Δήμου Τήνου. 
  
 

Διακρατικό πρόγραμμα INTERREG IVC/EVITA
  
 Το πρόγραμμα EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption) στηρίζεται σε διάφορες αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διαφορετικών περιφερειακών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων ...