[20/08/2013] Σύμβουλος ενημέρωσης Δήμου Κάσου
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το αντικείμενο «Τεχνική Στήριξη Δήμου Κάσου για την οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκε...
[05/07/2013] Τεχνικός Σύμβουλος Δήμου Τήνου
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του Δήμου Τήνου.

H EXELIXIS, βάσει εμπειρίας στην διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων, ειδικότερα στη φάση σχεδιασμού και ωρίμανσης, θα προβεί ενδεικτικά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, προς την Αναθέτουσα Αρχή, αναφορικά με τα ακόλουθα:
- Καθορισμός και διαστασιολόγηση απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης (με βάση τις απαιτήσεις πληρότητας και αξιολόγησης Περιφερειακών και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή / και, κατά περίπτωση, Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
- Διερεύνηση ύπαρξης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των υπόψη έργων (υπόδειξη εθνικών ή / και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και δυνητικών πηγών χρηματοδότησης διαμέσου των οποίων είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν τα υπόψη έργα).
- Σχεδιασμός και εκτέλεση απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ωρίμανση των έργων, είτε με ίδια μέσα του Δήμου, είτε μέσω προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο.
- Συμβουλευτική υποστήριξη, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην διαδικασία κτήσης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου έργου (επιτόπια, τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, σύνταξη απαιτούμενων εγγράφων για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής κλπ).
- Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων / Υποέργων (ΤΔΕ/Υ).
- Προετοιμασία και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου χρηματοδότησης, προς αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και υποστήριξη των συγκεκριμένων φακέλων καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης (εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας υφίστανται ενεργές προσκλήσεις χρηματοδότησης).
[20/12/2012] Ενίσχυση ΜΜΕ όλων των κλάδων μέσω του ΕΣΠΑ
Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στ...
[27/06/2012] Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κλάδων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ενισχύονται οικονομικά επι...
[18/06/2012] Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από τη δράση Digi-Retail
Με βάση την διαδικασία σταδιακής ανακοίνωσης αποτελεσμάτων, εντάχθηκαν οριστικά στην αναφερόμενη δράση πέντε (5) επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων των Κυκλάδων, που υπέβαλε η εταιρεία μας.

Η δ...
[13/06/2012] Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους του Ν. Αιγαίου
Με βάση την Πρόσκληση 18.1 (Α.Π. 2176/2-5-2012) του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - Νότιο Αιγαίο», ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» του ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγ...
[01/05/2012] Επένδυση ψηφιακής υποδομής EXELIXIS στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
Η εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου στη δράση "Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες", που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007 - 2...
[10/04/2012] Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Σίφνου
Η EXELIXIS, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου Σίφνου, υπέβαλε προς την ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου αίτηση χρηματοδοτότησης για την αναφερόμενη δράση, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και εξασφάλισε χρηματοδότηση. <...
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης Δήμου Άνδρου
  
 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου) με στόχο την διοικητική ωρίμανση, ένταξη και χρηματοδότηση, με βάση προσκλήσεις χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2007 - 2013, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ), επιλεγμένων έργων υποδομής του ... 
  
 

Στρατηγικός σχεδιασμός Δήμου Σύρου-Ερμούπολης EUROISLANDS
  
 Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη και τεκμηρίωση των στρατηγικών και αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για το διάστημα των επόμενων 20 ετών, στο πλαίσιο επιλογής της Σύρου ως νησί πιλότος, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας η οποία στηρίχθηκε ... 
  
 

Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*
  
 Ολοκληρωμένη επένδυση με αντικείμενο τη μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα 5*, Π/Υ 1.217.800 ευρώ μέσω του Ν. 3299/2004, δυναμικότητας 15 δωματίων και 28 κλινών, με το δ.τ. "ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ" στην Ερμούπολη της Σύρου.