ΕΣΠΑ

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Ωρίμανση, χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων με βάση την αναπτυξιακή στρατηγική και τις προτεραιότητες φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ωρίμανση ενός έργου, ως διαδικασία, αφορά στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα στοιχεία ωριμότητας (μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις κλπ) για την χρηματοδότηση και την υλοποίησή του, μέσω διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων κλπ).

Η Exelixis – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, με διαπιστωμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρέχει υπηρεσίες με αντικείμενο:

  • την εκτέλεση των υποστηρικτικών ενεργειών και διαδικασιών (συμβουλευτικών και διοικητικών), σε ένα στάδιο προγενέστερο της σύνταξης και υποβολής των φακέλων και αιτήσεων χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των απαιτούμενων στοιχείων ωριμότητας έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών (ενδεικτικά τεκμηριώσεις, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες, εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, λοιπές διοικητικές ενέργειες και διαδικασίες) τα οποία λαμβάνονται υπόψη, ή/και είναι αναγκαία ή/και αξιολογούνται για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, με βάση προσκλήσεις ή διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, Εθνικοί Πόροι κλπ),
  • την προετοιμασία και σύνταξη Φακέλων Χρηματοδότησης (Αιτήσεις Χρηματοδότησης, Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, λοιπά συνοδευτικά στοιχεία) και την υποβολή αυτών προς αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης ή Φορείς Υποδοχής, στις περιπτώσεις δημοσίευσης και ενεργοποίησης σχετικών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης, και
  • την διαχειριστική παρακολούθηση, την υποστήριξη υλοποίησης για την ολοκλήρωση ενταγμένων έργων, πράξεων και πρωτοβουλιών του φορέα.

Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στην ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της δυναμικότητας, της διοικητικής οργάνωσης και της τεχνικής και οργανωτικής ικανότητας του φορέα, με στόχο την επίσπευση των τεχνικών και διοικητικών ενεργειών και διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας έργων και δράσεων για την ωρίμανσή τους, την επιτάχυνση του ρυθμού αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων με άμεσα και πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον φορέα όσο και για τους πολίτες του.