ΕΣΠΑ

Έργα και συστήματα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης

Υποδομές και συστήματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους σε φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, αποτελεί προτεραιότητα και στόχο – δέσμευση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πεντάδα των χωρών της ΕΕ με τις χαμηλότερες επενδύσεις εταιρειών το 2019 στην ενεργειακή απόδοση, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μιας επιχείρησης, επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για το περιβάλλον αφού συμβάλλει αφενός στη μείωση του λειτουργικού κόστους, με άμεσο επακόλουθο τη αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης τους περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Είναι συνεπώς σημαντικό, όταν εφαρμόζεται οποιαδήποτε τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος ή εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια επιχείρηση, να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τόσο κατά την τρέχουσα όσο και κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027), χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους δράσεις και πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης γεγονός που θα επιφέρει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους και την σύντμηση του χρόνου απόσβεσης για την επιχείρηση. Δράσεις που δεν περιορίζονται μόνο σε εργασίες θερμικής θωράκισης του κελύφους του κτιρίου ή εγκατάστασης πιο αποδοτικών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, αλλά και σε παρεμβάσεις βελτίωσης της απόδοσης της ίδιας της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης. Παράλληλα, η ενσωμάτωση έξυπνων και ευφυών τεχνικών ελέγχου (sensors), σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μιας επιχείρησης, επιφέρει σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, επιτυγχάνει προσαρμογή στις διακυμάνσεις του φορτίου που εξυπηρετούν και υποκαθιστώντας την ανθρώπινη πρωτοβουλία, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και τις εξωτερικές συνθήκες.

Οι λύσεις αυτές, συνδυαζόμενες με τεχνολογίες και εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας (storage systems) και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το νομικό πλαίσιο για χρήση τεχνικών net metering και virtual net metering, μπορούν να μειώσουν, υπό συνθήκες, το ενεργειακό κόστος μιας επιχείρησης ακόμη και σε ποσοστό 100%.

Η Exelixis – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης και οι συνεργάτες της, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, σχεδιάζει, συνθέτει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, αποτελώντας τον πολύτιμο συνεργάτη κάθε επιχείρησης για την μετάβασή της στην «πράσινη» οικονομία.