ΕΣΠΑ

Η Exelixis – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη πρότυπων μορφών επιχειρηματικής λειτουργίας και την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δραστηριοποιείται, κυρίως, στην εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών, στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου με αντικείμενο τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία και από ιδιωτικά κεφάλαια, στον σχεδιασμό και στην υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών στο επιχειρείν καθώς και στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση υποδομών περιβαλλοντικής διαχείρισης, αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

#Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ

Σχεδιασμός, ωρίμανση και διαχείριση ιδιωτικών επενδύσεων, μικρής και μεγάλης κλίμακας, με ίδια κεφάλαια ή/και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία και πρωτοβουλίες.

#Ιδιωτικές επενδύσεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων στρατηγικής σημασίας για την τοπική και την εθνική οικονομία.

#Δημόσιος τομέας

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Ωρίμανση, χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων με βάση την αναπτυξιακή στρατηγική και τις προτεραιότητες φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

#Ενεργειακή Απόδοση

Υποδομές και συστήματα βελτίωσης

Υποδομές και συστήματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους σε φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

#Αναπτυξιακός σχεδιασμός

Προσέλκυση επενδύσεων

Αναπτυξιακός και στρατηγικός σχεδιασμός με γνώμονα την προσέλκυση επενδύσεων, τη μόχλευση κεφαλαίων και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.