ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακός σχεδιασμός και προσέλκυση επενδύσεων

Αναπτυξιακός και στρατηγικός σχεδιασμός με γνώμονα την προσέλκυση επενδύσεων, τη μόχλευση κεφαλαίων και τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία εξέρχεται από μια πρωτοφανή σε μέγεθος ύφεση και καλείται να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο κύμα διπλής (υγειονομικής και οικονομικής) κρίσης, οι προκλήσεις είναι πολλές. Είναι βέβαιο όμως, και προσεγγίζοντας θετικά την διαμορφούμενη κατάσταση, ότι υπάρχουν σημαντικές, και θα δημιουργηθούν και νέες ευκαιρίες ιδιαίτερα σε κλάδους αιχμής και σε τομείς της οικονομίας όπου η χώρα μας παρουσιάζει στρατηγικά πλεονεκτήματα ή έχει σημαντικές προοπτικές.

Τις ευκαιρίες αυτές η Ελλάδα οφείλει να τις αναδείξει, υποστηρίζοντας την υλοποίησή συγκεκριμένων δράσεων, παρεμβάσεων και έργων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – παραδοσιακά και νέα – και τους επιπλέον πόρους που θα διατεθούν, ώστε να επιτύχει μια γρήγορη ανάκαμψη, θεραπεύοντας παθογένειες του παρελθόντος αλλά και κερδίζοντας το χαμένο έδαφος λόγω της υστέρησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Στο πολύ σημαντικό πεδίο της προσέλκυσης επενδύσεων διεθνώς, αναμένεται μεσο-μακροπρόθεσμα έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών – οικονομιών ή και περιοχών, με πιθανότερο το σενάριο άμεσα ωφελημένες να είναι οι πιο καλά προετοιμασμένες, σε όρους γενικότερου οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος αλλά και το πολύ σημαντικό σε όρους ύπαρξης και ανάδειξης συγκεκριμένων και «ώριμων» επενδυτικών ευκαιριών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ο νέος ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στη χώρα μας, ως φορέων υλοποίησης σημαντικών δημόσιων επενδύσεων και προσέλκυσης ξένων, με γνώμονα την ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία, αλλά επίσης και τη διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας των ίδιων των Δήμων, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας τόσο στους δημότες όσο και στην επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής τους.

Ο νέος αυτός ρόλος προϋποθέτει ότι οι Δήμοι θα λειτουργούν σε ένα σημαντικό βαθμό με ιδιωτικοοικονομικές μεθόδους, αναγνωρίζοντας ανάγκες και ευκαιρίες για την περιοχή τους, ώστε να τις αξιολογούν με τεχνοκρατικά κριτήρια, να τις προτεραιοποιούν ορθολογικά, να τις κοστολογούν ρεαλιστικά, να τις σχεδιάζουν και ωριμάζουν σε βαθμό άμεσης έναρξης της υλοποίησης, και να τις υλοποιούν με γνώμονα την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους σε τρείς (3) βασικούς άξονες: την επιχειρηματική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ευρωστία του Δήμου.

Η Exelixis – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, στην υποστήριξη της χάραξης στρατηγικής και αναγνώρισης δράσεων και προτάσεων ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και στην αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. εθνικό ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ευρωπαϊκά προγράμματα).

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες αναφέρονται στους τομείς αξιοποίησης των τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής αναπτυξιακής ή τουριστικής αξίας, των έργων υποδομής, της ενίσχυσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της κατάρτισης επιχειρηματιών και δημοτών, της αξιοποίησης των ΑΠΕ και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, της προσέλκυσης επενδύσεων καθώς και σε κάθε τομέα που σχετίζεται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ρόλο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως αυτός προσδιορίζεται από το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4555/2018/ΦΕΚ 133Α/19-7-2018, Ν. 3852/2010/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 κλπ).