ΕΣΠΑ
Exelixis - Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης

Πρόσληψη στελεχών οικονομικής κατεύθυνσης

Πρόσληψη στελεχών οικονομικής κατεύθυνσης 961 668 Γιώργος Μαραγκός

Η EXELIXIS – Σύμβουλοι Διοίκησης & Ανάπτυξης, επιθυμεί να προσλάβει άτομα με εξαρτημένη σχέση εργασίας για τη στελέχωση δύο (2) θέσεων Συμβούλου Επιχειρήσεων με αντικείμενο τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων ενίσχυσης  μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων.

Ειδικότερα, οι ιδανικοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

Γενικά:

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικών Σπουδών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ

Επιθυμητή γνώση και εμπειρία:

 • Γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων (σχεδιασμός έργου, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος, έλεγχος παραδοτέων κ.λπ.)
 • Γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων (παρακολούθηση δαπανών, καταχωρήσεις σε πληροφοριακό σύστημα, ικανότητα επεξεργασίας απλογραφικών και διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων)
 • Γνώση και εμπειρία σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης χειρισμού του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

Δεξιότητες:

 • Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας
 • Υπευθυνότητα στην υλοποίηση όλων των εργασιών που του/της ανατίθενται
 • Οργανωτικότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση φακέλων έργων, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή
 • Ευστροφία και ταχεία διεκπεραίωση διαδικασιών
 • Θετική φιλοσοφία και προσανατολισμός στην εξεύρεση λύσεων σε τυχόν προβλήματα
 • Διάθεση για διαρκή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Ικανότητα αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας στο πλαίσιο Ομάδας Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, το αργότερο έως τις 15/1/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@exe-lixis.gr.